حامیان
http://www.ifcic.ir/
http://www.iranianacm.com/index.php
http://www.kishfoodex.ir
http://www.issia.ir/
http://www.kishfoodex.ir
http://iranbread.ir/Home.html
http://ardsazaniran.ir/
http://www.iria.org.ir/
http://www.kishfoodex.ir
http://iccima.ir/fa/
http://halal.gov.ir/
http://www.nnftri.ac.ir/
http://www.fda.gov.ir/
middle
برگزارکننده

مجری